List do PMM ws. sprzeciwu wobec zakazu kontroli trzeźwości w branży ochrony

W branży Security widzimy potrzebę zmian. Stąd nasza propozycja o podjęcie przez Premiera Mateusza Morawieckiego inicjatywy legislacyjnej, mającej na celu zezwolenie koordynatorom samodzielnego przeprowadzania kontroli stanu trzeźwości pracowników ochrony. 

Reprezentując firmy będące członkami Polskiego Holdingu Ochrony S.A., zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu umożliwienie przedsiębiorcom branży ochrony do samodzielnego prowadzenia kontroli stanu trzeźwości pracowników wykonujących, w ramach zawartych kontraktów, zadania związane z ochroną osób i mienia.

Nasza prośba wynika z opinii Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 27.06.2019 r. zamieszczonej na stronie urzędu (w załączeniu), w której jednoznacznie organ ten stwierdza, iż pracodawcy nie mają takiej możliwości a przesądza o tym art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. nr 35 poz. 230) oraz dodany art. 221b podczas ostatniej nowelizacji Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040).

Jednocześnie organ ten proponuje, że „Jeżeli w określonych zawodach lub branżach, m.in. ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, potrzebne jest umożliwienie pracodawcom samodzielnego przeprowadzania badań stanu trzeźwości pracowników, także wyrywkowych, to środowiska pracodawców powinny zainicjować podjęcie stosownych prac legislacyjnych.”


- ochrona mienia – działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony;

- pracownik ochrony – osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, i wykonującą zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, lub osobę wykonującą zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na te listy, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia; Problem przystępowania przez pracowników do zadań z zakresu ochrony osób i mienia w stanie po użyciu alkoholu jak też spożywania alkoholu w trakcie ich wykonywania nie jest problemem nagminnym, nie mniej mamy w naszych firmach z nim do czynienia. 

Nasi pracownicy wykonują swoje zadania, zakontraktowane przez naszych zleceniodawców, nie tylko na terenie jednego obiektu ale w wielu obiektach położonych w różnych miejscach. Powoduje to, że pracodawcy czy też osoby przez nich upoważnione (inspektorzy kontrolujący pracę pracowników) nie mają możliwości sprawdzenia i niedopuszczenia do pracy pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie o spożycie alkoholu przed przystąpieniem do pracy lub w jej trakcie. Wielokrotnie przypadki takie ujawniane są po fakcie ich zaistnienia. W sytuacjach, gdy nasz kontrahent stwierdzi taki fakt, kończy się to w większości z rozwiązaniem kontraktu, stratą dla firmy w wyniku jego utraty i całym procesem rozwiązania umowy z pracownikiem i ewentualnymi sprawami w Sądzie Pracy.

Dodać należy, że zadania wykonywane przez naszych pracowników realizowane są w obiektach, terenach i obszarach, będących obiektami użyteczności publicznej, obiektach podlegających obowiązkowej ochronie, istotnych ze względu na bezpieczeństwo państwa, obiektach infrastruktury krytycznej i administracji państwa. Wykonując zadania zlecone nam przez naszych kontrahentów, chcemy je realizować z należyta starannością, dbając o interes naszych zleceniodawców i zatrudniając pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i spełniających także wysokie normy etycznomoralne.Polski Holding Ochrony Spółka Akcyjna
03-197 Warszawa
ul. Laurowa 39,
tel. 661 109 569
info@phosa.pl